Kto som.

Mám 43 rokov a celý svoj život žijem v Ladcoch. S manželkou vychovávam jedno dieťa. Absolvoval som Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline (dnešná Žilinská univerzita), ukončil titulom Ing. a od jej ukončenia pracujem v Považskej cementárni, a. s., v súčasnosti vo funkcii technik prípravy a realizácie investícií. Tu som sa naučil, že práca nekončí keď "padla", ale keď všetko funguje ako má.

 

V komunálnej politike pôsobím od roku 2006 ako poslanec obecného zastupiteľstva a aj predseda finančnej komisie. Už viac ako 10 rokov som predsedom našej TJ Tatran Ladce.

 

Čo som urobil.

 • v športovej oblasti
 • vďaka nadštandardným vzťahom s Považskou cementárňou, a. s. Ladce som sa aktívne podieľal na vybudovaní zázemia, ktoré nám závidia mnohé kluby v okolí:
 • vybudovanie tribúny • prestavba škvarového ihriska na trávnaté tréningové ihrisko • vybudovanie posilňovne • výstroj pre všetky naše družstvá ... ... a iné "drobné a nenápadné" veci, ktoré sú potrebné pre navonok jednoduchý chod našej TJ
 • vybudovanie multifunkčného ihriska s umelou trávou z projektu vlády SR v areáli základnej školy
 • v ďalších oblastiach
 • získanie finančných prostriedkov na mimoškolské aktivity cez centrá voľného času, aby deti využívali svoj voľný čas aktivitami, ktoré im môžu pomôcť v ďalšom živote.
  Prinieslo to aj istú formu zaslúženej odmeny pre pedagógov, ktorí sa starajú o deti a mládež.
 • poskytnutie pomoci pri organizovaní vypracovania projektov pre materskú škôlku a základnú školu
 • podieľam sa na stavbe kostola ako hlavný koordinátor medzi Považskou cementárňou, a.s. a celým radom projektantov a externých organizácii. Na stavbe, ktorá nie je len obyčajnou stavbou, ale je mnou vnímaná ako začiatok niečoho, čo začne významnú zmenu urbanistického riešenia našej obce.

Prečo.

Aj sám za seba, aj zo strany občanov, cítim potrebu zmien v riadení našej obce. Mnoho dlhodobo neriešených problémov volá po nových nápadoch a iniciatíve.

 

 

Patria medzi ne málo upratované cesty, slabé využívanie KD, nečistené korytá potokov, vysoké náklady na energie v MŠ, vysoké účty za osvetlenie obce, slabé udržiavanie zelene, slabá informovanosť občanov o úmysloch a postupoch vedenia obce, slabá zapojenosť do využívania eurofondov a slabá komunikácia s občanmi.

 

Napriek tomu si však vážim všetko to dobré, čo vedenie obce doteraz urobilo a vo všetkých dobrých projektoch určite chcem pokračovať.

 

Kto.

Pri mojej odbornej práci a na všetkých doterajších projektoch som sa stretol a zoznámil s mnohými ľuďmi, ktorí úspešne pracovali na projektoch financovaných z eurofondov, ministerstiev vlády SR, ale aj Úradu vlády SR. Tieto vzťahy mi pomohli pri plnení doterajších cieľov a chcem ich ponúknuť pre pozitívne zmeny v obci.

 

Zmeny, ktoré by znamenali riešenie súčasných problémov , ale aj využitie mnohých možností na ďalšie skvalitnenie života v našej obci.

 

Nechcem ľudí rozdeľovať ale spájať

V Ladcoch chcem s Vami zostarnúť a preto by som bol rád, aby sme spoločnou snahou premenili Ladce na malebnú obec, na ktorú budeme všetci hrdí. Budem aktívny a ústretový pri organizovaní kultúrnych, športových i náboženských akcií, ktoré ľuďom prinesú radosť a uspokojenie. Preto budem vždy ochotný si vypočuť každého z Vás a využiť Vaše návrhy a podnety na spoločné budovanie našej obce.

 

Chcem maximálne využiť aktivitu a ochotu každého občana, ktorý chce obci pomôcť a budem s úctou uznávať prácu občanov vykonanú v minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Nechcem ľudí rozdeľovať, ale spájať.

 

Volebný program.

Financie

 1. znížiť vysokú zadĺženosť obce a zvýšiť transparentnosť vynakladania finančných prostriedkov obce,
 

Kultúra a voľný čas

 1. zlepšiť spoluprácu s miestnymi organizáciami a v spolupráci s nimi organizovať aktivity pre občanov,
 2. zvyšovať kvalitu služieb v miestnej knižnici aj formou digitalizácie,
 3. vybudovať detské ihriská v Ladcoch, v Horných Ladcoch a Tunežiciach, vybudovať cyklo a korčuliarsku trasu prebudovaním cesty pozdĺž kanála s využitím eurofondov,
 

Školstvo a šport

 1. rozšíriť športový areál v ZŠ tak, aby slúžil nielen pre vyučovanie, ale aj pre občanov, zrekonštruovať budovu telocvične a jedálne,
 2. zatepliť budovy MŠ a dokončiť úpravy jej okolia,
 3. vyčleniť peniaze pre pedagógov a vedúcich krúžkov, ktorí sa venujú deťom a mládeži mimo vyučovania, pomôcť rodinám s deťmi organizáciou denných táborov,
 

Zveľaďovanie obce

 1. udržiavať a zveľaďovať miestnu zeleň,
 2. zrekonštruovať a zlacniť verejné osvetlenie, rozšíriť ho do Horných Ladiec a ku ZŠ, zvýšiť bezpečnosť chodcov osvetlením prechodov,
 3. opraviť cesty po dobudovaní kanalizácie a vodovodu a pešie chodníky v Ladcoch a do Tunežíc,
 4. zlepšiť stav cintorínov a ich okolia a začať s prípravou na vybudovanie nového cintorína,
 5. zlacniť zber odpadu novým projektom separácie odpadov.

 

info@jarokoys.sk / www.jarokoys.sk